Tin công ty

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018
HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018